Regulamin Sklepuword

Regulamin Sklepu Internetowego – www.helfio.com/sklep

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.helfio.com/sklep. Sklep prowadzi Helfio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000745943, NIP: 5272862770, REGON: 381091332, kapitał zakładowy 335 000,00 zł, zwana dalej Sprzedawcą.

2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez: adres poczty elektronicznej: kontakt@helfio.com; formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu Internetowego.

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na witrynie internetowej www.helfio.com/sklep, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem dla każdego użytkownika Internetu, które polega na możliwości wprowadzenia szkodliwych programów do systemu teleinformatycznego Klienta, a także nieuprawnionego dostępu i modyfikacji jego danych. W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń Klient zobowiązany jest stosować odpowiednie środki techniczne minimalizujące ich występowanie, w szczególności programy antywirusowe.

II. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

5. Potwierdzenie – dokument potwierdzający odbiór zamówionych na podstawie Zlecenia Wyrobów medycznych, zawierający zakres danych określony w części IV.C. załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz. 1555);

6. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

7. Regulamin – niniejszy dokument;

8. Towar – produkt dostępny w Sklepie Internetowym inny niż Wyrób medyczny, prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

9. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów lub Wyrobów medycznych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

10. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

13. Ustawa o wyrobach medycznych – ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 Nr 107 poz. 679 ze zm.);

14. Wyrób medyczny –  wyrób w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt. 38 Ustawy o wyrobach medycznych;

15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru albo Wyrobu medycznego;

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 1. Korzystanie ze sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, którym posługuje się Klient, następujące minimalne wymagania techniczne:

1. komputer lub telefon komórkowy z dostępem do Internetu,

2. dostęp do poczty elektronicznej,

3. Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox wersja 28.0 lub nowsza, Chrome wersja 32 lub nowsza, Opera wersja 12.17 lub nowsza, Safari wersja 1.1. lub nowszy,

4. pozwala na obsługę plików cookie i JavaScript w przeglądarkach internetowych.

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

3. Klient zobowiązany jest przede wszystkim do:

1. nieoferowania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, m.in. treści propagujących przemoc, zniesławienie lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności korzystania z określonych programów lub urządzeń, bez dokonywania takich czynności jak: przesyłanie lub publikowanie w Sklepie Internetowym niezamówionych informacji handlowych (spam),

3. korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób nie narażający innych Klientów i Sprzedawcy, wykorzystywanie wszelkich treści przesyłanych przez Sklep Internetowy wyłącznie do użytku osobistego,

4. korzystanie ze Sklepu Internetowego zgodnie z postanowieniami ustaw, regulaminów i przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.

IV. Usługi

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu tj. oferuje sprzedaż produktów fizycznych oraz dostępu do oprogramowania tj. Towar, w tym Wyrobów Medycznych.

2. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta.

3. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V.  Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Informacje o Towarach oraz Wyrobach medycznych podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, w tym wskazanie na nazwę, wielkość opakowania, liczbę opakowań, inne parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Wszystkie Towary oraz Wyroby medyczne dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski oraz posiadają znaki zgodności, jak również inne wymagane przepisami prawa oznaczenia,  w szczególności dotyczące producenta lub importera.

3. Wyroby medyczne posiadają oznakowania oraz instrukcje używania w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.

4. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów lub Wyrobów medycznych będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

5. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem finalizacji zakupu na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia Zamówienia, gdzie Klient: akceptuje treść Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację, akceptuje treść Regulaminu, potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostawa

1. Dostawa Towarów lub Wyrobów medycznych jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów lub Wyrobów medycznych:

1. za pośrednictwem paczkomatu firmy inPost

3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru lub Wyrobu medycznego informuje Klienta o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru lub Wyrobu medycznego.

4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w dniach roboczych.

5. Sprzedawca dostarcza Klientowi fakturę VAT/rachunek elektronicznie na wskazany adres e-mail.

6. Jeżeli dla Towarów lub Wyrobów medycznych objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

VII. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów lub Wyrobów medycznych podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.

2. Klient może wybrać następujące metody płatności:

1. XXXX XXXX

3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Wyroby medyczne po wydaniu ze Sklepu Internetowego w ramach Sprzedaży Wysyłkowej Produktów Leczniczych nie podlegają zwrotowi.

2. Pakiet artykułów zawierający Wyroby medyczne, a sprzedawany jako pakiet posiadający jedną cenę za pakiet traktowany jest jako Wyrób medyczny i nie podlega zwrotowi.

3. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy z zastrzeżeniem ppkt. 1 i 2 bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

5. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 6. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

7. a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

8. b) Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

9. c) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

10. d) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

11. e) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

12. f) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

13. g) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

14. h) Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

15. i) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;

16. j) Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

17. k) Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

18. l) Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

19. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.

20. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

21. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi koszt Zamówienia. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przelewem na konto Konsumenta.  

IX. Reklamacje dotyczące towarów z tytułu rękojmi

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar lub Wyrób medyczny bez wad.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

3. Klient ma możliwość zwrotu Wyrobu medycznego wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego wydania.

4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na dwa sposoby

1. pisemnie na adres siedziby firmy Helfio Sp. Z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: helfio@helfio.com

5 . Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar lub Wyrób medyczny, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar lub Wyrób medyczny należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 4.1

1. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

2. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona. Zasady te są również stosowane do przedsiębiorców dokonujących zakupu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres siedzi firmy Helfio Sp. Z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: helfio@helfio.com.

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. Gwarancje

1. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.

2. W przypadku określonym w ust.1 informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru lub Wyrobu medycznego na stronach internetowych Sklepu.

XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.